วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษจะเป็นเอกสารที่จะถูกติดเข้ากับหนังสือเดินทางของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าอังกฤษของท่านนั้นสอดคล้องกับการที่ท่านได้ยื่นขอวีซ่าหรือไม่ และวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าอังกฤษก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆ จึงแบ่งประเภทวีซ่า ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่านักเรียน
เมื่อพูดถึงวีซ่าอังกฤษ ท่องเที่ยว ก็มีแยกย่อยออกไปอีก 4 ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน, วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 2 ปี, วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 5 ปี และ วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 10 ปี ซึ่งโดยแต่ละชนิดก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป
วีซ่าอังกฤษ เอกสาร
เอกสารเบื้องต้นที่เป็นฉบับจริงและสำเนาโดยที่สำเนาต้องมีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องเพราะหากท่านหลงลืมเช็นต์ชื่อกำกับอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ซึ่งเอกสารนั้นรวมถึงสำเนาของหนังสือเดินทางของท่านที่มีหน้าที่มีรูปถ่ายของคุณ และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า
รูปถ่าย 2 รูป โดยรูปถ่ายมีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้
เห็นหน้าชัดเจน
รูปสี พื้นหลังเป็นสีเทาอ่อน หรือ สีครีม โดยมีขนาด ความสูง 45 มิลลิเมตร (mm) ความกว้าง 35 มิลลิเมตร (mm)
ไม่สวมแว่นตา หรือมีผ้าคลุมหน้า ผมต้องไม่ปิดตา
เอกสารที่แสดงถึงการทำงาน หรือการเรียน
โดยผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นลูกจ้าง ต้องมีเอกสารจากสถานที่ทำงานโดยในจดหมายต้องระบุ รายได้ วันที่เรี่มทำงาน รวมถึงเอกสารที่จะมีส่วนสนับสนุนเช่น pay slips หากใครเป็นนักเรียนก็ให้ขอหนังสือรับสถานะภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของท่าน
ในกรณีเจ้าของธุรกิจต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ
เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
Bank statements หรือ bank books ในสมุดเงินฝากต้องแสดงไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งมีการระบุชื่อเจ้าของบัญชี
หนังสือหรือจดหมายรับรองจากธนาคาร ที่แสดงถึงจำนวนเงิน ชื่อเจ้าของเงิน วันที่เปิดบัญชี
เอกสารแสดงการมีที่พักอาศัย เช่น เอกสารการจองโรงแรม เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
และสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้าสามเดือนนับจากวันที่ต้องการเดินทางไปอังกฤษ
โดย ณ ปัจจุบันนี้ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าไปอังกฤษจะต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ และ
ทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้า หากมาพร้อมกันหลายคนก็จะต้องทำการนัดหมายเป็นรายบุคคลไป โดยยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสาร

ตรวจเช็คราคาโรงแรมที่อังกฤษ รวมถึง

 จองโรงแรม ด้วยตัวเอง

เพียงคุณใส่ชื่อเมือง(ภาษาอังกฤษ) ลงไปในช่อง Destination และเลือกวันที่ต้องการพัก (Check-in) และเลือกวันที่ต้องการออก (Check-out) จำนวนผู้ที่เข้าพัก (Guests) และจำนวนห้องพัก (Rooms)

 

 

Finding the right hotel just got a whole lot easier - HotelsCombined.com

 

พบกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศอื่นๆ

เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง